مسافر

وقتی دستات یخ میبنده میخوای دیگ تموم کنی

هه

یه تیغ توی دستات با جونت ور بره 

میدونه جرئت زدن نداری

میگه آخه تو ... میخوری 

اگ نمیتونی بزنی چرا ورداشتی منو

صدای افتادن تیغ تو حموم پخش میشه

دستات بازم سرده 


یه درد 

از نوع بهترینش 

:)

  • مسافر ...
>