مسافر

خدایا میشه امسال برا کادو تولدم


یه ربان مشکی کنار عکسم بدی


چه لحظه های خوبیه ثانیه های آخره


فرشته مردن من منو از اینجا میبره

>